Jabra Garmin Polska Primavika Szklarska Poręba MOKSIAL Interferie Enervit
Search Menu

Regulamin 10 km

Regulamin biegu
2. Mała Pętla Izerska
w ramach imprezy sportowej pn.
Izerski Weekend Biegowy 2017

§1 Organizator

 1. Organizatorem biegu jest Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Poręba
 2. Przy współudziale: Miasta Szklarska Poręba oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności w Szklarskiej Porębie

§2 Cele i założenia

 1. Promocja Gór Izerskich oraz miasta Szklarskiej Poręby.
 2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.

§3 Termin, miejsce, trasa zawodów

 1. Bieg odbędzie się w dniu 22 lipca 2017 roku ulicami miasta Szklarskiej Poręby oraz malowniczymi szlakami Gór Izerskich.
 2. Start o godzinie 9:15 z placu przed dworcem PKP ul. Dworcowa w Szklarskiej Porębie
 3. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 4. Meta: Stadion Miejski przy ul. Plac Sportowy w Szklarskiej Porębie.
 5. Długość trasy: 10 km.
 6. Trasa nie posiada atestu PZLA, IAAF.
 7. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
 8. Pomiar czasu w systemie chipów w numerze startowym – oficjalnym czasem jest czas netto, oprócz 50 pierwszych zawodników na mecie.
 9. Punkt odświeżania – jedyny punkt będzie się znajdował na około 6km.
 10. Punkt kontrolny pomiaru czasu będzie się znajdować na pomiędzy 3 a 4 km.
 11. Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 12. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu na pokonanie trasy 1 godz. i 30 minut. Po upływie wyznaczonego czasu uczestnicy nie będą umieszczeni w klasyfikacji generalnej.

§4 Uczestnictwo

 1. W 2.  Małej Pętli Izerskiej prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 22 lipca 2017 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy uczestnicy 2.  MAŁEJ PĘTLI IZERSKIEJ muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić w hali sportowej przy stadionie miejskim ul. Plac Sportowy 5 w Szklarskiej Porębie.
 3. Biuro będzie czynne w następujących porach:
  21 lipca 2017 r. (piątek) w godzinach 17:00 -21:00
  22 lipca 2017 r. (sobota) w godzinach 06:30 -09:00
 4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i inne elementy.
 5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości oraz podpisanie oświadczenia wydanego przez obsługę biegu.
 6. Każdy zawodnik, który decyduje się na udział w zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie pociąga za sobą uczestnictwo w tym trudnym biegu górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a niewynikający z winy organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.
 8. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby NIE JEST MOŻLIWY. Wynika to z faktu, że każdy z zawodników jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o akceptacji warunków uczestnictwa w biegu, przed wydaniem pakietu startowego.
 9. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 10. Zawodnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy osobistych w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zdeponowane rzeczy można odebrać po biegu tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie zdeponowanych rzeczy przez inną osobę. Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie cennych przedmiotów oraz dokumentów w depozycie.
 11. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla uczestników biegu.

§5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego DATASPORT dostępnego pod adresem http://online.datasport.pl/zapisy
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 14 lipca 2017 roku pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów biegu, pod warunkiem, że do tego czasu limit nie zostanie wyczerpany. W takim przypadku możliwość zapisów zostaje zakończona.
 3. Do biegu nie mogą się zgłaszać osoby, u których od 2016 roku stwierdzono stosowanie jednej z metod lub jednego z środków dopingowych zakazanych w sporcie, lub obowiązuje ich kara dyscyplinarna z lat poprzednich. W przypadku, gdy osoba taka się zgłosi, zostanie skreślona z listy startowej, a wniesiona opłata startowa zostanie zwrócona.
 4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika może spowodować skreślenie go z listy startowej. Na liście startowej będą znajdować się wyłącznie uczestnicy, którzy uiścili opłatę startową.
 5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu a także organizatora.
 6. ORGANIZATOR WPROWADZA LIMIT UCZESTNIKÓW !!!!! LIMIT WYNOSI 300 NUMERÓW STARTOWYCH.

§6 Opłata startowa

 1. Każdy uczestnik 2. MAŁEJ PĘTLI IZERSKIEJ ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Opłata jest uzależniona od terminów. Wpłaty można dokonywać w terminach od 16.01.2017 r.
  do 31.03.2017r. opłata wynosi 50 PLN
  do 30.04.2017r. opłata wynosi 55 PLN
  do 31.05.2017r. opłata wynosi 60 PLN
  do 30.06.2017r. opłata wynosi 70 PLN
  od 01.07.2017r. do 14.07.2017r. 80PLN
  w dniach 21-22 lipca 2017 r. opłata wynosi 100 PLN
 2. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  – NUMER STARTOWY, OPIEKĘ MEDYCZNĄ, POSIŁEK REGENERACYJNY NA MECIE, ŻEL ENERGETYCZNY, IZOTONIK, PAMIĄTKOWA OPASKA SILIKONOWA NA RĘKĘ, PUNKTY ODŚWIEŻAJĄCE NA TRASIE I MECIE BIEGU, PAMIĄTKOWY KUBEK ORAZ MEDAL NA MECIE BIEGU.
 3. W formularzu zapisów do biegu zawodnik zobowiązany jest dokonać wyboru rodzaju posiłku  z pośród dwóch dostępnych opcji: „BEZMIĘSNY” lub „Z MIĘSEM”. Dokonanego wyboru nie można zmienić w późniejszym czasie.
 4. Osoby, które dokonają opłaty startowej po 14 lipca 2017 roku nie otrzymają numeru startowego, a opłata zostanie zwrócona.
 5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
 6. Dowodem zarejestrowania opłaty jest nadanie numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie DATASPORT.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika biegu. Jednak w wyjątkowych sytuacjach organizator może zezwolić na taką zamianę, lecz tylko do 21 czerwca 2017r.
 9. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo w ciągu miesiąca od dnia zapłaty.

§7 Klasyfikacje

 1. Podczas 2. MAŁEJ PĘTLI IZERSKIEJ prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca od 1 do 3);
  • Klasyfikacje wiekowe: (Miejsca od 1 do 3)

– K-18 M-18 (18-29 lat)
– K-30 M-30 (30-39 lat)
– K-40 M-40 (40-49 lat)
– K-50 M-50 (50-59 lat)
– K-60 M-60 (60 i więcej lat)

Klasyfikacja VEGE. (NOWOŚĆ !!!!!)

W klasyfikacji tej mogą wystartować osoby, które podczas zgłoszenia zaznaczą odpowiednie pole. Osoby zgłaszające w formularzu przynależność do kategorii vege deklarują, że stosują dietę wegańską lub wegetariańską (bądź inną pochodną-bezmięsną)

 

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będzie punkt kontrolny pomiaru czasu, który odnotowuje pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
 2. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
 3. W wynikach końcowych podanych przez obsługę czasową biegu, każdy z zawodników otrzymuje informację o czasie netto i brutto.
 4. Protesty dotyczące wyników można składać pisemnie lub ustnie u dyrektora biegu w dniu zawodów.

§8 Nagrody

 1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymują puchary oraz nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.
 2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują za miejsca I-III puchar i nagrody rzeczowe lub pieniężne.
 3. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) przysługują zawodnikom w/g kolejności wbiegnięcia na linię mety.
 4. Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przysługują osobom klasyfikowanym w/g czasu netto..
 5. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 1,30 godzin otrzymają pamiątkowy medal.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące nagród pojawią się na stronie Izerski Weekend Biegowy nie później niż do 31 maja 2017 r.
 7. Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest osobiste stawienie się podczas uroczystej dekoracji. Po zakończeniu dekoracji klasyfikacji OPEN i kategorii wiekowych odbędzie się losowanie nagród. Końcowe wyniki biegu będą dostępne na w/w stronach i portalach internetowych.
 8. Nagrody nie dublują się. Zawodnik, który otrzyma nagrodę w kategorii głównej, nie jest uprawniony do otrzymania nagrody w kategorii wiekowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

§9 Uwagi

 1. Organizator wprowadza możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej!
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona, pod karą dyskwalifikacji.
 4. Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania bezpieczeństwa oraz zasad fair-play podczas całego biegu. Wszyscy uczestnicy biegu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń służb zabezpieczających i organizatora.
 5. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ewentualnych z nimi związanych.
 7. Pomoc medyczna będzie dostępna na mecie biegu oraz na trasie w minimum jednym punkcie.
 8. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 9. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora biegu.
 10. Niedozwolone jest korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
 11. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
 12. Organizator może odmówić startu osobie, która w rażący sposób narusza regulamin biegu i swoim zachowaniem zakłóca przebieg całej imprezy a także zdyskwalifikować osobę, u której stwierdzi się skrócenie trasy (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona)
 13. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez „ TS REGLE Szklarska Poręba”, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
 15. Po biegu można skorzystać z posiłku regeneracyjnego.
 16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 2. MAŁEJ PĘTLI IZERSKIEJ .
 17. W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy do organizatora.
 18. Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać drogą elektroniczną.
 19. Kontakt w sprawach technicznych i organizacyjncyh:
  DYREKTOR BIEGU – Marek Deputat +48 661 887 750 marek.deputat.tsregle@op.pl 
 20. Kontakt w sprawie zapisów, opłat i numerów startowych:
  Dobrosław Zinkiewicz dobroslaw.tsregle@gmail.com